Κώστας Τζαβάρας: Κατάθεση τροπολογίας για τον «Νέο Οικοδομικό Κανονισμό».

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ επί του σχεδίου Νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός». του Υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής κατέθεσαν σήμερα ο υπεύθυνος του τομέα δικαιοσύνης της ΝΔ Κώστας Τζαβάρας , Θεόδωρος Καράογλου και Βασίλης Γερανίδης σχετικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου ακινήτων κ.λ.π

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

                                                                           ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου ρυθμίζεται η άρση πολυετούς εκκρεμότητας, που αφορά τις συνέπειες εφαρμογής του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 947/1979 και, συνακόλουθα, την προστασία των οικείων εμπραγμάτων δικαιωμάτων και το κύρος των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων.

Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.947/1979, όπως αυτή έχει ερμηνευθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 3651/1999) θεσπίστηκε υποχρέωση της Διοίκησης να ανακαλεί το κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου Νόμου (εγκριτικό Ζ.Ε.Π.) Π.Δ/γμα (λόγω μη εμπρόθεσμης, εντός πενταετίας από τη δημοσίευση του Διατάγματος αυτού, υπογραφής της προβλεπόμενης από το άρθρο 28 του ίδιου Νόμου Σύμβασης, με τον ανάδοχο του έργου ανάπτυξης της Ζ.Ε.Π.).

Η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης δημιούργησε εξ αντικειμένου αδιέξοδες καταστάσεις, στις περιπτώσεις εκείνες όπου η Διοίκηση, επί δεκαετίες, δεν εξεπλήρωσε την παραπάνω υποχρέωσή της (να ανακαλέσει τα Διατάγματα έγκρισης της Ζ.Ε.Π. και, συνακόλουθα, της οικείας Πολεοδομικής Μελέτης), με αποτέλεσμα να εξακολουθεί μέχρι σήμερα η μεταχείριση των ακινήτων των εν λόγω Ζ.Ε.Π., ως οικοπέδων, με όσες συνέπειες αυτό συνεπάγεται για τη σύσταση και τη μεταβολή των επ’ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων και τη φορολογική μεταχείρισή τους.

Υπό τις συνθήκες αυτές παρίσταται ανάγκη να αποκατασταθεί νομοθετικώς η ασφάλεια του δικαίου και των συναλλαγών, με τη θέσπιση αυστηρών προϋποθέσεων και διαδικασίας, για την (υπέρ των βλαπτομένων από την ως άνω διοικητική αδράνεια διοικουμένων) απαλλαγή της Διοίκησης από την προκείμενη υποχρέωσή της να ανακαλέσει τα προαναφερόμενα Διατάγματα και για τη διατήρηση σε ισχύ των Διαταγμάτων αυτών, βάσει των οποίων έχει, επί δεκαετίες, συνταχθεί μέγα πλήθος συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης και μεταβολής εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί οικοπέδων, με φορολογητέα αξία, προσδιορισθείσα σύμφωνα με τις διέπουσες τα εντός σχεδίου ακίνητα διατάξεις του φορολογικού νόμου.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία- προσθήκη:

                                                                          ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1. Η κατά το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.947/1979 υποχρέωση της Διοίκησης να ανακαλέσει το κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου Νόμου Προεδρικό Διάταγμα (λόγω μη εμπρόθεσμης, εντός πενταετίας από τη δημοσίευση του Διατάγματος αυτού, υπογραφής της προβλεπόμενης από το άρθρο 28 του ίδιου νόμου σύμβασης) αίρεται, εάν κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν παρέλθει είκοσι τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευση τόσο του ανωτέρω διατάγματος, όσο και του διατάγματος, με το οποίο εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας και συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν νομίμως εκδοθεί τα διατάγματα αυτά, βάσει των διαλαμβανομένων στις σχετικές Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας παρατηρήσεων και

β) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα έτη από την υπαγωγή της προκύψασας από την εν λόγω πολεοδόμηση περιοχής στις ρυθμίσεις των άρθρων 41 του Ν. 1249/1982 (Α΄ 43) και 14 του Ν. 1473/1984 (Α΄ 127), σχετικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου ακινήτων, χωρίς να έχουν γίνει, από οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, οι οφειλόμενες ενέργειες, για τη μη υπαγωγή ή τη λήξη της υπαγωγής της περιοχής στις εν λόγω φορολογικές ρυθμίσεις, καθώς και για την ενημέρωση του εποπτεύοντος τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι η περιοχή έπαυσε να είναι οικιστική, με όσες συνέπειες αυτό συνεπάγεται για τα επ’ αυτής εμπράγματα δικαιώματα και τις μεταβολές τους.

2. Η άρση της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου διαπιστώνεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται, εντός τριών μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης εκ μέρους του δικαιούμενου, σύμφωνα με το νόμο, να καταστεί φορέας ανάπτυξης της Ζ.Ε.Π., καθώς και των εχόντων οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων της περιοχής. Για την έκδοση της Απόφασης αυτής οι Υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης οφείλουν να βεβαιώσουν, ο καθένας κατά το μέρος της αρμοδιότητάς του, τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της περ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012

Facebook Twitter Flickr Youtube Rss
Created by e-dinet