Ερώτηση Κώστα Τζαβάρα για την εξαίρεση των Ιερών Ναών και Μονών, Κοινωφελών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Πανεπιστημίων και άλλων Ν.Π.Δ.Δ. από το ειδικό τέλος για τους δασικούς χάρτες

Πέμπτη, 04 Μαϊου 2017

Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ν.Δ. και βουλευτής Ηλείας Κώστας Τζαβάρας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλο, σχετικά με την εξαίρεση των Ν.Π.Δ.Δ. από την καταβολή του ειδικού τέλους για τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3889/2010 για την κύρωση των δασικών χαρτών, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4389/2016, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017) Κ.Υ.Α., περί καθορισμού ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. Η άνω Κ.Υ.Α. τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 155973/999/26.04.2017 Κ.Υ.Α., με την οποία προστέθηκε περίπτωση στ’, που εξαιρεί από την καταβολή ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών μόνο τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Πλην όμως, με το άρθρο 28, παράγραφος 4 του Ν. 2579/1998 ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των άρθρων 11 του κανονιστικού διατάγματος της 26 Ιουνίου - 10 Ιουλίου 1944 “Περί Κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου” και 22 παρ. 4 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ Α΄ 230), έχουν εφαρμογή και επί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.). Συνεπώς τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται, όπως και το Δημόσιο, από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτεπαραβόλου, τέλους, ενσήμου ή εισφοράς για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών, ενδίκου μέσου ή βοηθήματος, ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής πράξης, ενώπιον όλων των δικαστηρίων ή δικαστικών ή άλλων αρχών». Η απαλλαγή αυτή, κατά τη γενική και αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 28, παράγραφος 4 του Ν. 2579/1998, επεκτείνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως έχει άλλωστε κριθεί και κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Ιεροί Ναοί και οι Μονές, τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας και τα Κοινωφελή Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Πολιτιστικά Ιδρύματα, οι Δικηγορικοί, Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, διαθέτουν σημαντική έγγεια περιουσία, που σε αρκετές περιπτώσεις έχει χαρακτηριστεί ως δασική στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.Η μη εξαίρεση τους από την καταβολή του ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες προκαλεί σε αυτά σημαντική ζημία, παρά το νόμο και το Σύνταγμα, καθώς συνιστά ανεπίτρεπτη διάκριση και ειδικότερα άνιση μεταχείριση, που παραβιάζει την αρχή που καθιερώνει η διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος.

Ο Κώστας Τζαβάρας ζητά από τον Αναπληρωτή Υπουργό να λάβει μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί η παράνομη διάκριση στην αντιμετώπιση μεταξύ Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα να συμπληρώσει την σχετικά Κ.Υ.Α. ώστε να συμπεριληφθεί και η περίπτωση εξαίρεσης όλων των Ν.Π.Δ.Δ. από την καταβολή ειδικού για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών.
 

  Πρόσφατα Νέα  
   
     

 

Facebook Twitter Flickr Youtube Rss
Created by e-dinet